Lasă un comentariu

Tusac a reinventat cele patru taxe ce vor falimenta agenţii din turism si, din nou, a omis sa le precizeze destinaţia!

Fără să se faca mare tam-tam în presă sau, cel puţin, pe site-ul oficial al primăriei, zece dintre cei 18 consilieri locali au aprobat, într-o misterioasă şedinţă ce ar fi avut loc la finele anului trecut, taxele şi impozitele pe care urmează să le plătim în 2012. Stingher, într-un colţ al www.mangalia.ro, apare acest proiect de hotărâre, despre care nu ştim dacă a fost trimis spre aprobare Prefecturii, dar ştim că deja este aplicabil în localitate. Proiectul este semnat de Constantin Filimon şi, surprinzător, de Daniel Vlădescu, care, în opinia prefectului judeţului, Claudiu Palaz, nu ar mai fi deţinut, la vremea respectivă, funcţia de secretar, postul fiind vacant.

Dacă taxele şi impozitele locale sunt, în general, aproximativ egale cu cele de anul trecut, cu obstinaţie, consilierii din alianţa Tusac au aprobat, din nou, aplicarea unei serii de taxe suplimentare şi împovărătoare pentru agenţii economici de pe litoralul sudic. Aceste taxe au fost stopate, anul trecut, de prefectul Claudiu Iorga Palaz, pe motiv că scopul în care vor fi folosite nu este precizat în hotărârea de consiliu. Nici în actuala formă a HCL-ului taxelor şi impozitelor nu se arata care este destinaţia taxelor celor noi, acestea putând, astfel, lua orice „drum“, chiar şi pe acela al unei viitoare campanii „roşii“ la Mangalia.

Unde merg banii din aceste taxe: către petreceri, fotbal falimentar sau chiloţii lui Cătălin Botezatu?

 

Ce spune fiecare dintre taxe? Taxa verde este „taxa locală pentru întreţinerea, înfrumuseţarea şi modernizarea domeniului public“. Cuantumul taxei este de 0,5 lei/mp/suprafaţă construită desfăşurată sau fracţiune/an şi se aplică agenţilor care prestează servicii turistice de cazare, alimentaţie publică, comerţ, prestări servicii auto.

Taxa de paragină, spune actuala hotărâre, „se va folosi pentru promovarea turismului in sudul litoralului. Cuantumul taxei este, pentru spaţii mai mici de 100 mp – 40 lei/zi, iar pentru spaţii mai mari de 100 mp – 400 lei/zi şi se calculează pe perioada sezonului estival 01.05. – 30.09“. Taxa de promovare a turismului, o altă găselniţă a fostului primar Tusac, este „necesară promovării sudului litoralului“. Cuantumul acesteia este cuprins între 750 de lei şi 250 de lei pentru unităţile de cazare şi cele alimentare. În plus, Tusac a mai impus şi aprobarea unei taxe pentru reţelele de cablu, telefonie, internet etc, taxă pe care o parte dintre firmele vizate au anulat-o în instanţă.

Puse, cap la cap, toate aceste taxe percepute pentru binele sudului litoralului de la nişte agenţi economici storşi deja sancţiunile de sute de milioane de lei date de primărie, nu ar duce decât la falimentul a ceea ce mai susţine zona aceasta: turismul. Iar banii stânşi, fără a li se preciza, concret, destinaţia, vor putea fi folosiţi, lejer, pentru tradiţionalele petreceri şi show-uri cu chiloţii lui Cătălin Botezatu şi costumele de baie ale Monicăi Columbeanu, pentru mercenarii echipei locale de fotbal, care anul trecut au înghiţit 40 de miliarde de lei sau pentru cafeluţele de 8 miliarde de lei/an servite la foişorul din Parcul Balnear de geriatricele prietene ale demisului primar!

 Referitor la toate aceste taxe, consilierul local Paul Foleanu ne-a precizat: „Taxelor și impozitelor pentru populația Mangaliei, li se aplică tarifele maximale din Codul Fiscal, ceea ce înseamnă că acestea s-au dublat, comparativ cu 2011.  Toate aceste taxe se aplică, în prezent, numai că agenții economici din turism, fiind pur și simplu sufocați, nu se grăbesc să le achite, deoarece speră că vor fi eliminate în perioada următoare. Personal, voi face toate demersurile necesare, astfel ca împreună cu ceilalți consilieri, să modificăm HCL promovată de Tusac, în sensul eliminării celor trei taxe aberante”.

              ROMÂNIA                                                        

   JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                                                                                                                                                

     MUNICIPIUL MANGALIA

          CONSILIUL LOCAL                                                                     

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Mangalia, întrunit în şedinţa la data de 21.12.2011;

          Văzând:

              –  Expunerea de motive a iniţiatorilor proiectului;

               – Raportul Directorului General Economic

          În baza prevederilor:

–  Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – Titlul IX;

– Titlul IX din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind  Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

– OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare;

– HG 1050/2004 privind  Normelor Metodologice de aplicare a OG 92/2003

 cu modificarile si completarile ulterioare;

–         Art.36 alin 4 lit. c din Legea 215/2001;

–         Art.20  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

–         Art. 6 si 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

–         Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;

          În temeiul art. 45 alin.2, lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă taxele şi impozitele  locale pentru anul 2012, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijlocul de transport datorate de contribuabilii persoane fizice pentru întregul an, până la data de 31 martie 2012, se acordă o bonificaţie de 10 %, iar pentru contribuabilii  persoane juridice o bonificatie de 5%.

          Art. 3 Aparatul de lucru al Consiliului Local va face publica prezenta hotărâre si o va comunica Primarului Municipiului Mangalia, Direcţiei Generale Economice  în vederea ducerii la îndeplinire, precum si Institutiei Prefectului – Judetul Constanta pentru exercitarea controlului legalitatii .

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 10 consilieri din totalul de 19 ai Consiliului Local Mangalia .

NR.143

 

MANGALIA LA 21.12.2011

 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

          Consilier Filimon Constantin                   SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                 Jr.Vlădescu Daniel                                      

                    

 

 ANEXA NR. 1 LA H.C.L. _

I: Impozitul şi taxa pe clădiri persoane fizice
VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Tipul clădirii Valoarea impozabilă

– lei/m2 –

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 886 525
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 240 150
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 150 135
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 90 59
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

TABEL COEFICIENŢI RANG LOCALITATE

            Valoarea impozabilă a clădirii de ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel.

 

Zona în cadrul localităţii Rang localitate
MUNICIPIUL MANGALIA – RANG II
A 2,40
B 2,30
C 2,20
D 2,10

 

            OBLIGAŢII:

            Orice persoană care are în proprietate două sau mai multe clădiri, are obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora, în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau oricărei modificări survenite pe parcurs.

 

II. Impozitul şi taxa pe clădiri persoane juridice

NR. FELUL cladiriI  Taxa locala pe anul 2012
1. Constructii reevaluate 1,5 %  din valoarea de inventar a clădirii
 

2.

 

1.Constructii nereevaluate in ultimii 3 ani

                                      

2.Constructii  nereevaluate in ultimii 5 ani                               

3.Cladiri cu destinatie turistica care nu functioneaza in cursul unui an calendaristic ,cu exceptia structurilor care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate,daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire.

            1) 20%  din  valoarea de inventar a clădirii inregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat  reevaluarea

40 % din  valoarea de inventar a clădirii inregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat reevaluarea

 

           3)  10%din  valoarea de inventar a clădirii inregistrată în contabilitatea persoanei juridice.

  Constructii reevaluate pentru asociaţiile nonprofit şi organzaţiile umanitare altele decât cele prevăzute în codul fiscal SI ACTIVITATEA DE  EXPLOATARI  SUBACVATICE 0,25% din valoarea de inventar a clădirii

 inregistrată în contabilitatea persoanei juridice,până la sfârşitul lunii în care s-a efectuatreevaluarea

  1.Constructii nereevaluate in ultimii 3 ani pentru asociaţiile nonprofit şi organzaţiile umanitare altele decât cele prevăzute în codul fiscal SI ACTIVITATEA DE  EXPLOATARE  SUBACVATICE,

2. Constructii nereevaluate in ultimii 5 ani pentru asociaţiile nonprofit şi organzaţiile umanitare altele decât cele prevăzute în codul fiscal SI ACTIVITATEA DE  EXPLOATARE  SUBACVATICE,

1) 10%  din  valoarea de inventar a clădirii inregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat  reevaluarea

2)  30 %din  valoarea de inventar a clădirii inregistrată în contabilitatea persoanei juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat  reevaluarea

Impozitul pe cladiri si impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru acele imobile situate pe litoralul Marii Negre detinute de persoane juridice si care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durata de minimum 6 luni in cursul unui an calendaristic.

 

 

 

 

III. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

Valoarea impozitului/taxei pe teren

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii

                                                                                                                                                            lei/ha

Zona în cadrul localităţii MANGALIA    
A 7484
B 5221
C 3305
D 1746

 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii:

lei/ha   

Nr. crt. Zona A B C D
Categoria de folosinţă
1. Teren arabil 28 21 19 15
2. Păşune 21 19 15 13
3. Fâneaţă 21 19 15 13
4. Vie 48 36 28 19
5. Livadă 55 48 36 28
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
7. Teren cu ape 15 13 8 X
8. Drumuri şi căi ferate X X X X
9. Teren neproductiv X X X X

            În cazul în care unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte după cum urmează:

            a) prin înmulţirea numărului de ha de teren cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel:

            b) prin înmulţirea rezultatului de la litt. a) cu următorul coeficient de corecţie       

Denumire localitate Rang Coeficientul de corecţie
Municipiul Mangalia II 4,00

 

Impozit/taxe pe terenurile amplasate în extravilan persoane fizice şi persoane juridice

Nr. crt. Zona A B C
Categoria de folosinţă
1. Teren cu construcţii 32 28 26
2. Teren arabil 51 49 46
3. Păşune 28 26 22
4. Fâneaţă 28 26 22
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 57 55 51
5.1. Vie până la intrarea pe rod x x x
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57 55 51
6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x x
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 14 12
7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie x x x
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 4 2
8.1. Teren cu amenajări piscicole 34 32 28
9. Drumuri şi căi ferate X X X
10. Teren neproductiv X X X

 

            În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma prevăzută în tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător tabelului de mai jos.

Zona în cadrul localităţii Rang localitate
MUNICIPIUL MANGALIA – RANG II
A 2,40
B 2,30
C 2,20
D 2,10

 

IV: Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice şi persoane juridice

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică – lei / 200 cm3 sau fracţiune din aceasta –  
2011 2012  
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 8 8  
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18 18  
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72 72  
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144 144  
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 290  
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24  
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30 30  
8. Tractoare înmatriculate 18 18  
 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone1)

  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu două axe
  1. Masa de cel puţin  12 tone, dar  mai mica de 13 tone 0 133 0 133
  2. Masa de cel puţin  13 tone, dar  mai mica de 14 tone 133 367 133 367
  3. Masa de cel puţin  14 tone, dar  mai mica de 15 tone 367 517 367 517
  4. Masa de cel puţin 15 tone, dar

  mai mica de 18 tone

517 1169 517 1169
  5.Masa de cel putin 18 tone 517 1169 517 1169
II. Vehicule cu 3 axe      
  1. Masa de cel puţin  15 tone, dar  mai mica de 17 tone 133 231 133 231
  2. Masa de cel puţin  17 tone, dar  mai mica de 19 tone 231 474 231 474
  3. Masa de cel puţin 19 tone, dar

 mai mica de 21 tone

474 615 474 615
  4. Masa de cel puţin  21 tone, dar  mai mica de 23 tone 615 947 615 947
  5. Masa de cel puţin 23 tone, dar

 mai mica de 25 tone

947 1472 947 1472
  6. Masa de cel puţin  25 tone, dar  mai mica de 26 tone 947 1472 947 1472
  7.Masa de cel putin 26 tone 947 1472 947 1472
III. Vehicule cu 4 axe      
  1. Masa de cel puţin  23 tone, dar  mai mica de 25 tone 615 623 615 623
  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar

 mai mica de 27 tone

623 973 623 973
  3. Masa de cel puţin  27 tone, dar

  mai mica de 29 tone

973 1545 973 1545
  4. Masa de cel puţin  29 tone, dar  mai mica de 31 tone 1545 2291 1545 2291
  5. Masa de cel puţin  31 tone, dar  mai mica de 32 tone 1545 2291 1545 2291
  6.Masa de cel putin 32 tone 1545 2291 1545 2291
                 

 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone)
  Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
I. Vehicule cu 2+1 axe
  1. Masa de cel puţin  12 tone, dar  mai mica de 14 tone 0 0 0 0
  2. Masade cel puţin 14 tone, dar  mai mica de 16 tone 0 0 0 0
  3. Masa de cel puţin  16 tone, dar  mai mica de 18 tone 0 60 0 60
  4. Masa de cel puţin  18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137 60 137
  5. Masa de cel puţin  20 tone, dar  mai mica de 22 tone 137 320 137 320
  6. Masa de cel puţin 22 tone, dar  maimica de 23 tone 320 414 320 414
  7. Masa de cel puţin  23 tone, dar  mai mica de 25 tone 414 747 414 747
  8. Masa de cel puţin  25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1310 747 1310
  9 Masa de cel putin 28 tone 747 1310 747 1310
II. Vehicule cu 2+2 axe
  1. Masa de cel  puţin  23tone, dar  mai mica de 25 tone 128 299 128 299
  2. Masa de cel puţin  25 tone, dar  mai mica de 26 tone 299 491 299 491
  3. Masa de cel puţin  26 tone, dar  mai mica de 28 tone 491 721 491 721
  4. Masa de cel puţin  28 tone, dar  mai mica de 29 tone 721 871 721 871
  5. Masa de cel puţin  29 tone, dar  mai mica de 31 tone 871 1429 871 1429
  6. Masa de cel puţin  31 tone, dar  mai mica de 33 tone 1429 1984 1429 1984
  7. Masa de cel puţin  33 tone, dar  mai mica de 36 tone 1984 3012 1984 3012
  8. Masa de cel puţin  36 tone, dar  mai mica de 38 tone 1984 3012 1984 3012
  9 Masa de cel putin 38 tone 1984 3012 1984 3012
III. Vehicule cu 2+3 axe
  1. Masa de cel puţin  36 tone, dar mai mica de 38 tone 1579 2197 1579 2197
  2. Masa de cel puţin  38 tone, dar  mai mica de 40 tone 2197 2986 2197 2986
  3 Masa de cel putin 40 tone 2197 2986 2197 2986
IV. Vehicule cu 3+2 axe
  1. Masa de cel puţin  36 tone, dar  mai mica de 38 tone 1395 1937 1395 1937
  2. Masa de cel puţin  38 tone, dar  mai mica de 40 tone 1937 2679 1937 2679
  3. Masa de cel puţin  40 tone, dar  mai mica de 44 tone 2679 3963 2679 3963
  4 Masa de cel putin 44 tone 2679 3963 2679 3963
V. Vehicule cu 3+3 axe
  1. Masa de cel puţin  36 tone, dar  mai mica de 38 tone 794 960 794 960
  2. Masa de cel puţin  38 tone, dar  mai mica de 40 tone 960 1434 960 1434
  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar  mai mica de 44 tone 1434 2283 1434 2283
  4 Masa de cel putin 44 tone 1434 2283 1434 2283

 

Remorci, semiremorci sau rulote    
Masa totală maximă autorizată Impozit

– lei –

2011 2012
  Minim Maxim
a) Până la 1 tonă inclusiv 9 8 9
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 29 34
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 54 45 54
d) Peste 5 tone 66 55 66
     
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 18 18 18
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 48 57
3. Bărci cu motor 181 181 181
4. Nave de sport şi agrement*)      
4.1. Nave de sport şi agrement între 2,5 şi 12 m inclusiv 420 400 420
4.2. Nave de sport şi agrement peste 12 m 1156 800 1156
5. Scutere de apă 181 181 181
6. Remorchere şi împingătoare: X X X
a) până la 500 CP inclusiv 578 482 578
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 939 783 939
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1446 1.205 1446
d) peste 4.000 CP 2313 1.928 2313
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 188 157 188
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 188 157 188
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv 289 241 289
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 506 422 506

 

V. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:

NR. Tip reclama  Taxa locala pe anul 2012
1. Contracte de publicitate 3% din valoarea contractului exclusiv TVA
2. Afisaj la locul desfasurarii activitatii 28 lei / mp sau fractiune de mp
3. Afisaj in alte locuri  20 lei/mp sau fractiune de mp

 

VI. Impozit pe spectacole:

 

NR. Tip spectacol  Taxa locala pe anul 2012
1. Spectacole-teatru, opera, opereta, cinematografice 2% din vanzarea biletelor
2. Festivaluri, concursuri, cenacluri 5% din vanzarea biletelor
3. Videoteci 0,12 lei/mp/zi
4. Discoteci 0,20 lei/mp/zi

*Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor mentionate la punctele 3 si 4 se aplica coeficientul de corectie 4 , corespunzator rangului Municipiului Mangalia.

VII. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor:

NR. Felul taxei  Taxa locala pe anul 2012
–         Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism- – pana la 150 mp inclusiv 5 lei
–         Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism -intre 151 mp si 250 mp inclusiv         6 lei
–         Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism -intre 251 mp si 500 mp inclusiv 8 lei
–         Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism -intre 501 mp si 750 mp inclusiv 10 lei
–         Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism -intre 751 mp si 1000 mp inclusiv 12 lei
–         Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism      – peste 1000 mp 12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp

 

–         Taxa pentru eliberarea autorizatiei de forare sau excavare 7 lei  pentru fiecare mp afectat
–         Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor           7 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie.
–         Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racordare si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze , energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu     11 lei  pentru fiecare racord
–         Taxa pentru avizarea  certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primar sau de structurile de specialitate 13 lei
–         Taxa pentru eliberarea  certificatului de nomenclatura stradala si adresa 8 lei
–         Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare 14 lei

 

–         Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de planuri cadastrale 28 lei  pe mp sau fractiune de mp
–          Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în art.267 din Codul Fiscal 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.
–         Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă 0.5% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.
–         Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire 3% din valoarea autorizată a construcţiilor pentru organizare de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea
–         Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere, corturi, căsuţe, rulote ori campinguri 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei
–          

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii

 

 0.1% din valoarea impozabilă a construcţiilor şi amenajărilor

În cazul desfiinţărilor parţiale, cuantumul taxei, se calculează proporţional cu suprafaţa construită a construcţiei supuse demolării

–         Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de construire 30% din valoarea taxei iniţiale
–         taxa pentru eliberarea certificatului de producator pentru produse vegetale pana la 1 ha inclusiv  10 lei
–         taxa pentru eliberarea certificatului de producator pentru produse vegetale – suprafata 1-5 ha inclusiv  

27 lei

–         taxa pentru eliberarea certificatului de producator pentru produse vegetale – suprafata 5 – 10 ha inclusiv  

44 lei

–         taxa pentru eliberarea certificatului de producator pentru produse vegetale – suprafata peste 10 ha inclusiv  

57 lei

–         taxa pentru eliberarea certificatului de producator pentru produse animaliere si apicole 57 lei
–         Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – Restaurante, cluburi de noapte,  cârciumi, fast-food, cafenele, baruri, berării, tonete de îngheţată, unităţi de pregătire a hranei la pachet   – unitati cu activitate în Municipiul Mangalia, inclusiv unităţi cu program non-stop
– spaţii ≤  50 mp. 300
– spaţii cuprinse între 51 şi 100 mp 500
– spaţii cuprinse între 101 şi 150 mp. 800
– spaţii cuprinse între 151 şi 200 mp. 1.200
– spaţii peste 200 mp. 1.500

 

VIII. TAXA HOTELIERA IN MUNICIPIUL MANGALIA SI IN STATIUNI

 

NR.

Taxa hoteliera – Felul taxei

 Taxa locala pe anul 2012

1.      

Unitati de cazare

         1% din valoarea  totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului                   

 

IX. A. Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice IN

     MUNICIPIUL MANGALIA – ORAS

 

Nr crt ACTIVITATEA TAXA LEI/m2/zi
1. Comercializare de carte, presă, vederi 0,75
2. Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc 5,04
3. Comercializare produse de artizanat, pictură şi altele asemenea  0,53
4. Comercializare de casete audio, video şi CD-uri 8,59
5. Comercializare flori 2,28
6. Comercializare legume-fructe 3,50
7. Comercializare tipărituri şi alte articole, obiecte cu specific religios 0,74
8. Comercializare mărţişoare, felicitări, sorcove şi alte produse specifice sărbătorilor tradiţionale  0,53
9. Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menţionate mai sus)  3,02
10. Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de îngheţată, tec şi alte automate de produse, aparate hot-dog 8,32
11. Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale 1,00
12. Comert de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică  1,00
13. Spectacole, festivaluri, serbări câmpeneşti

(exclusiv organizare de nunţi, botezuri)

a) S < 500mp  1,17
b) S > 500mp 0,53
14. Campanii promoţionale  2,65
15. Manifestări cultural-artistice şi sportive, inclusiv manifestări expoziţionale 0,16
16. Amplasare rezervoare gaz lichefiat pentru alimentare instalaţii proprii de termoficare, posturi transformare şi altele asemenea 0,16
17. Suprafeţe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă 0,53
18. Suprafeţe ocupate de menajerii, rulote cazare şi alte asemenea aferente circurilor 0,16
19. Agrement funcţie de suprafeţele ocupate:
a) S < 50 mp 1,01
b) 50 mp <  S <  100 mp 0,27
c) S > 100 mp 0,16
d) depozitare utilaje agrement 0,11
20. Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor conomici 1,17
21. Depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare) 0,74
22. Organizare de şantier în baza autorizaţiei de construire, cererii şi a schiţei aprobate pentru perioada solicitată de beneficiar 0,74
23. Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe şi mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar  

 

1,38

24 Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe si mobile, casete publicitare, stopere, alte mijloace (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului prin cerere şi schiţă aprobate) atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar 1,17
25. Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren 2,12
26. Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren 1,17
27. Vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:
a) autoturisme 10,07
b) autocamioane 7,58
c) autofurgonete 10,81
d) remorci 7,58
28. Vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi

alte produse din:

a) autocamioane 10,07
b) autofurgonete 11,34
c) remorci 10,07
29. Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule

scoase spre vânzare:

a) autoturisme 1,54
b) autocamioane 3,18
c) autofurgonete 3,18
d) remorci 3,18
 

 30.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Mangalia aflat în procedura de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice  

1,06

 

31.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Mangalia aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice  

0,53

 

IX. b . Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice IN      STATIUNILE MUNICIPIULUI MANGALIA – SATURN, VENUS, CAP AURORA, JUPITER, NEPTUN , OLIMP.

  

Nr crt ACTIVITATEA TAXA LEI/m2/zi
1. Comercializare de carte, presă vederi şi altele asemenea 0,75
2. Comercializare loz în plic şi alte jocuri de noroc 10,07
3. Comercializare produse de artizanat, pictură şi altele asemenea 0,53
4. Comercializare de casete audio, video şi CD-uri 8,59
5. Comercializare flori şi legume – fructe 3,50
6. Comercializare tipărituri şi alte articole, obiecte cu specific religios 0,74
7. Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele menţionate mai sus) 3,50
8. Amplasare aparate: popcorn, vată de zahăr, aparate de îngheţată, tec şi alte automate de produse, aparate hot- dog 10,34
9. Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale Luna  
Mai 0,74
Iunie 0,74
Iulie 2,54
August 2,54
Septembrie 0,74
Restul anului 0,53
10. Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi de alimentaţie publică. a) Pentru unităţi care prepară şi desfac mâncăruri calde şi reci
Luna Valoarea
Mai 0,27
Iunie 1,01
Iulie 3,50
August 3,50
Septembrie 0,27
Restul anului 0,27
b) Pentru unităţi de alimentaţie publică fără desfacere mâncăruri calde şi reci
Luna Valoarea
Mai 0,27
Iunie 0,85
Iulie 3,02
August 3,50
Septembrie 0,27
Restul anului 0,27
11. Spectacole, festivaluri, serbări câmpeneşti, în funcţie de suprafaţa ocupată, astfel:
a) S < 500m2     1,64
b) S ≥ 500m2 0,74
12. Campanii promoţionale Valoarea
1,27
13. Manifestări cultural – artistice şi sportive, inclusiv manifestări expoziţionale 0,27
14. Amplasare gaz lichefiat pentru alimentare instalaţii proprii de termoficare 0,74
15. Suprafeţe ocupate pentru circuri aflate sub cupolă 0,53
16. Suprafeţe ocupate de menajerii, rulote cazare şi alte asemenea aferente circurilor  0,27
17. Agrement funcţie de suprafeţele ocupate:
S ≤ 50 mp 1,38
50 mp < S ≤ 100 mp 1,01
S > 100 mp 0,64
Depozitare utilaje agrement 0,27
18. Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor economici 2,54
19. Depozitare accidentală de materiale de construcţii (alei, străzi, trotuare) 1,17
20. Organizare şantier

–          în baza autorizaţiei de construire

–   în sezon perioada 01.06.-31.08.

 
0,74
3,39
21. Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului şi cererii şi schiţei aprobate), atunci când acestea sunt inscripţionate cu afiş publicitar 1,38
22. Ocuparea temporară a domeniului public cu panouri publicitare, stopere, alte mijloace de reclamă (cu achitare anticipată, lunară şi/sau pe perioade determinate conform solicitării beneficiarului şi cererii şi schiţei aprobate), atunci când acestea nu sunt inscripţionate cu afiş publicitar 1,17
23. Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren 2,54
24. Ocuparea domeniului public cu active proprietatea privată a diverşilor agenţi economici (unde nu se desfăşoară activitate economică) pentru care nu există titlu de proprietate sau concesiune pe teren 1,17
25. Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule

scoase spre vânzare:

a) autoturisme 1,54
b) autocamioane 12,61
c) autofurgonete 12,61
d) remorci 12,61
26.

 

Vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi din:
a) autoturisme 10,07
b) autocamioane 7,58
c) autofurgonete 10,81
d) remorci 7,58
27. Vânzare directă de cherestea, combustibil solid

şi alte produse din:

a) autocamioane 10,07
b) autofurgonete 11,34
c) remorci 10,07
 

28.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Mangalia aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde se desfăşoară activităţi economice  

 

1,06

 

 

29.

Taxa ocupare domeniu public cu active care au făcut obiectul unui contract cu Municipiul Mangalia aflat în procedură de soluţionare a situaţiei juridice a terenului unde nu se desfăşoară activităţi economice  

 

0,53

 

X. Taxa zilnica pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale sau a monumentelor istorice de arhitectura  si   arheologie

                                     

NR.

Felul taxei  Taxa locala pe anul 2012
1. Taxa zilnica pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale sau a monumentelor istorice de arhitectura si arheologie 5 lei  – preţ întreg

2,5 lei –  pt. elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, jurnalişti

 

XI. TaxE pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii comercianţilor

 

NR. ACTIVITATEA  Taxa locala pe anul 2012
1 Agrement  nautic- ambarcaţiuni cu motor 500 lei / ambarcatiune
2  Agrement  nautic- ambarcaţiuni  fără motor 300 lei/ ambarcatiune
3 Agrement  nautic- agrement subacvatic   50 lei
4 Activităţi de agrement, altele decât cel nautic 1500 lei
5 Activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor – activităţi ocazionale fără ocuparea locurilor publice 50 lei/zi
6 Activitatea de sampling(< 7 zile)

 

200 euro/eveniment
7 Activitatea de sampling (> 7 zile) 500 euro/eveniment
 

Activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor in Municipiul Mangalia (inclusiv agrement neorganizat) , (exclusiv Cp. VII. Punctul 25):

                                                                                                                 

 

8   – spaţii  <  50 mp   200
9   –  spaţii cuprinse între 51 şi 100 mp 300
10  –  spaţii cuprinse între 101 şi 150 mp 500
11   – spaţii cuprinse între 151 şi 200  mp 700
12   – spaţii cuprinse între 201 şi 500 mp                              1.000

 

13   – spatii ≥ 500 mp                              1.400

 

            A) Termenul pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiilor de functionare pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza Municipiului Mangalia este de 31 martie 2012, cu exceptia agentilor economici care desfasoara activitati economice sezoniere.

            XII. Impozitul pe mijloacele de transport

            Taxa anuala pentru vehicule lente – 40 lei/ an

            Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligaţia înmatriculării, astfel:

1.  autocositoare;

2.  autoexcavator (excavator pe autoşasiu);

3.  autogreder sau autogreper;

4.  buldozer pe pneuri;

5.  compactor autopropulsat;

6.  excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri;

7.  freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;

8.  freză rutieră;

9.  încărcător cu o cupă pe pneuri;

 1. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;
 2. macara cu greifer;
 3. macara mobilă pe pneuri;
 4. macara turn autopropulsată;
 5. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a.               lucrări de terasamente;

b.               construcţia şi întreţinerea drumurilor;

c.               decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;

d.               finisarea drumurilor;

e.               forat;

f.                turnarea asfaltului;

g.               înlăturarea zăpezii;

 1. şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne;
 2. tractor pe pneuri;
 3. troliu autopropulsat;
 4. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;
 5. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;
 6. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;
 7. vehicul pentru marcarea drumurilor;
 8. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri;
 9. motostivuitor (autostivuitor);
 10. şi altele asemenea.

      Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de referinţă.

            Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, respectiv se declară şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

            Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil.

            XIII. ALTE TAXE

            A. TAXE PENTRU ACTIVITATILE DESFASURATE DE CATRE DIRECTIILE DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI MANGALIA

NR. Felul taxei VALOARE lei
–               Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale) 200
–               Taxa pentru oficierea preferenţială a căsătoriei (ora urgenta) 150
–             Taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul serviciului de stare civilă 500
–             Taxa de divort 400
–               Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale. 2
–               Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o taxă extrajudiciară de timbru mai mare 2
–               Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 13
–               Taxa pentru înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii casătoriei 2
–               Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2
–               Taxa pentru reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2
–               Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.    2
–               Taxă eliberare copii arhivă 5 lei/doc
–               Taxă eliberare acte în regim de urgenţă (24 ore) 23 lei/act
–               Taxa eliberare certificate de atestare fiscala 4

 

Taxa pentru oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare şi sărbători legale, se achită cu anticipaţie, la data depunerii documentaţiei la Starea Civilă, cu cel puţin 10 zile înaintea oficierii.

Taxa pentru oficierea preferenţială şi urgentă a căsătoriei se încasează în cazul în care se solicită oficierea la o anumită zi sau oră din zi.

Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 23) se achită în momentul solicitării acestuia.

Taxa pentru schimbarea de nume sau prenume se achită după aprobarea dispoziţiei dată in acest sens de catre autoritatea competenta.

Taxa pentru transcrierea actelor întocmite în străinătate se achită după aprobarea I.N.E.P. Bucureşti.

Taxa de urgenţă se aplică numai în cazul în care petentul solicită eliberarea documentului în termen de 24 ore.

               

B. TAXA  FOLOSIRE  TRAMA  STRADALA DE CATRE AUTOVEHICULELE CONCEPUTE SI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL  DE MARFURI PE RAZA MUNICIPIULUI MANGALIA PE STRAZILE DE TRAFIC USOR , MEDIU SI GREU

             Prezenta taxa este instituita ca taxa locala, in temeiul prevederilor art.283 alin. 1 si 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind fundamentata de necesitatea utilizarii retelei de drumuri ce se afla in administrarea municipiului Mangalia si pentru contracararea efectelor nedorite ale tranzitarii orasului de catre autovehiculele concepute si construite pentru transportul de marfuri , respectiv deteriorarea covorului asfaltic, poluarea, etc.

            Este datorata de persoanele fizice si juridice detinatoare de autovehicule concepute si construite pentru transportul de marfuri ,care tranziteaza Municipiul Mangalia.

            Sunt exceptate de la plata taxei persoanele fizice cu domiciliul in Municipiul Mangalia si persoanele juridice cu sediul in Municipiul Mangalia.

            Taxa este stabilita in functie de masa totala maxima autorizata, dupa cum urmeaza:

Masa totala maxima autorizata autovehicule                   Lei/luna                   Lei /zi
1.Pana la 3 tone inclusiv 20 2
2.Intre 3 – 5 tone inclusiv 30 3
3.Intre5 –10 tone inclusiv 50 5
4.Intre 10 -20 tone inclusiv 100 10
5.peste 20 tone ,( inclusiv cap tractor , autotrenuri) 300 30

 

            În cazul transporturilor agabaritice formate din mai multe platforme agabaritice acestea se vor taxa separat.

            Vehiculele (remorci, platforme etc.) tractate de autovehiculele de marfă se taxează separat, în funcţie de masa totală maximă autorizată.

Sunt exceptate de la plata taxei:

    a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

    b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

    c) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;

    d) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    e) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

    f) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului în interes de stat sau securitate naţională; 

            Conducătorii autovehiculelor autovehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri au obligaţia de a opri la punctele de taxare amplasate pe raza municipiului Mangalia,pentru obtinerea autorizaţiei zilnice. Autorizaţiile lunare se eliberează numai la  Serviciului  de Impozite, Taxe din cadrul Primariei Mangalia.

            În vederea eliberării “Autorizaţiei de circulaţie” solicitantul va înainta o cerere tip la care va anexa următoarele: copia certificatului de înmatriculare a societăţii, copia talonului sau a cărţii de identitate a autovehiculului pentru care se urmăreşte obţinerea autorizaţiei şi alte copii ale documentelor legale relevante.

            Contravaloarea taxei poate fi achitată prin ordin de plată în contul Primăriei municipiului Mangalia deschis la Trezoreria municipiului Mangalia sau prin numerar la casieria din cadrul  Serviciului  de Impozite, Taxe.

            Pentru autorizaţii anuale eliberate pentru perioada 01.01.2012-31.12.2012, solicitantul beneficiază de o reducere de 10% din valoarea taxei rezultate.

            Responsabilitatea achitării taxei şi a deţinerii autorizaţiei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

            Prin utilizator se înţelege – persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.

            Neachitarea taxei de către utilizatorii mijloacelor de transport constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 250 lei şi 1.000 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 0-10 tone inclusiv, şi cu amendă între 1.000 lei şi 2.500 lei pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 10 tone.

            Aplicarea sancţiunii nu înlătură obligaţia de plată a taxei.

            Contravenţilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 

 

 1. C.     TAXA VERDE

            Avand in vedere prevederile art. 283 alin. 2 din Codul Fiscal, precum si faptul ca Municipiul Mangalia detine cea mai mare pondere din litoralul romanesc, se instituie acesta taxa locala pentru intretinerea, infrumusetarea si modernizarea domeniului public, acest aspect avand un impact major asupra mediului inconjurator.

            Taxa constituie venit la bugetul local, şi este fundamentată pe necesitatea întreţinerii, înfrumuseţării, modernizării domeniului public din  Municipiul Mangalia si a realizarii de programe in vederea promovarii turismului din sudul litoralului.

            Cuantumul taxei este de 0,5 lei/mp/suprafaţă construită desfăşurată sau fracţiune/an.

             Taxa se incaseaza pana la 15.07.2012 de la toti agentii economici care desfasoara  in  municipiul Mangalia  urmatoarele activitati:

– servicii turistice de cazare,

-alimentatie publica,

– comert

-prestari servicii auto.

            Pentru agentii economici care desfasoara activitati dupa data de 15.07.2012,termenul de plata este la data eliberarii autorizatiei de functionare. In cazul spatiilor comerciale inchiriate, taxa se va achita de catre chirias.

            Taxa se va utiliza proportional cu raportul de incasare din Mangalia si statiuni.

            Pentru imobilele dobândite după împlinirea termenului de achitare a taxei, respectiv 15.07. plata se consideră în termen, dacă taxa datorată se plăteşte în termen de 30 de zile de la dobândire. În cazul în care contribuabilul a achitat taxa şi în cursul aceluiaş an fiscal înstrăinează imobilul, scăderea se face proporţional cu perioada cuprinsă între data de 01 a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea şi sfîrşitul anului fiscal, luându-se în calcul suma încasată la bugetul local. Documentul în baza căruia se face impunerea în „Declaraţia de impunere pentru încasarea taxei – taxa verde” este schiţa cadastrală sau orice alt document relevant din care să reiasă suprafaţa construită desfăşurată. Declaraţia de impunere se depune până pe data de 30.04.2012.

            Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale se datorează, după acest termen, majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare.

            Constituie contravenţie nedepunerea, depunerea peste termen a declaraţiei de impunere şi se sancţionează cu amendă, respectiv între 960 lei şi 2400 lei pentru persoane juridice.

            Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de 48 ore de la data încherii procesului-verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

            D. TAXĂ DE PARAGINĂ

             Prezenta taxa este instituita ca taxa locala, in temeiul prevederilor art.283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind fundamentată pe necesitatea creşterii gradului de atractivitate în  Municipiul Mangalia, acest aspect reprezentand un impact major asupra mediului inconjurator. Aceasta taxa se va folosi pentru promovarea turismului in sudul litoralului.

            Cuantumul taxei este de:

–                      spaţii < de 100 mp                               – 40 lei/zi

–                      spaţii > de 100 mp.                              – 400 lei/zi

şi se calculează pe perioada sezonului estival 01.05. – 30.09.

            Taxa se încasează până la data de 30.09.2012. de la persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate contrucţii lăsate în paragină, care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:,

–                     detin in proprietate constructii cu caracter comercial lasate in paragina ,

–                     in perioada 01.05.-30.09 2012 nu desfasoara in aceste cladiri activitati economice conform obiectului de activitate si destinatiei ,

–                     nu au luat masuri de conservare adecvate până la data de 01.05.2012,afectand astfel imaginea zonei .

            Constructiile lasate in paragina vor fi identificate  de catre serviciile de specialitate din cadrul Primariei Mangalia”.

            Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale se datorează, după acest termen, majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare.

          

       E.Taxa folosinţă domeniu public şi privat  din Municipiul Mangalia de reţelele de cablu TV, telefonie, internet, cabluri electrice , tevi, conducte etc. (aerian si subteran)

       Prezenta taxă constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită pentru intretinerea si modernizarea iluminatului public in Municipiul Mangalia , pentru acoperirea deficitului creat de indisponibilizarea terenurilor care sunt ocupate de tevi,conducte , cabluri sau care poarta amprenta  proiectiei retelelor de cabluriTV, telefonie, internet, cabluri electrice .

Cuantumul taxei este de 1,8 lei/metru liniar/an si se incaseaza de la persoanele juridice care furnizeaza aceste servicii.

            Documentul în baza căruia se face impunerea este „Declaraţia de impunere pentru încasarea taxelor speciale ”,care se depune la Serviciul Venituri din cadrul Primariei Mangalia, pana la data de 25.01. ale anului.

            Taxa se plateste anual , in doua rate egale , pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

            Pentru neplata la termenul scadent a obligaţiei fiscale se datorează, după acest termen, majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare.

           

F. TAXA DE PROMOVARE A TURISMULUI

            Prezenta taxa este instituita ca taxa locala, in temeiul prevederilor art.283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta fiind necesara  pentru iniţierea şi realizarea programelor de promovare şi direcţionare a destinaţiei turistice către zona de Sud a litoralului românesc. Deasemeni, necesitatea acestei taxe este motivata si de faptul ca degradarea turismului din sudul litoralului, reprezinta un impact major asupra mediului inconjurator.

 Programele de promovare a turismului vor fi aprobate de Consiliul Local, dupa o consultare prealabila a agentilor economici care platesc aceasta taxa”

Taxa se încasează de la persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia, până la data de 15.07.2012 dupa cum urmeaza:

Nr. crt. Unitate Taxa anuală
 1.  
Complex hotelier 750 lei/complex
 1.  
Structuri de cazare independente, inclusiv campinguri  
a).pana la 50 locuri 250 lei/structura de cazare
b). între 51 – 100 locuri 350 lei/structura de cazare
c). peste 100 locuri 500 lei/structura de cazare
 1.  
Unităţi de alimentaţie publică indepedente (restaurante, terase, linii de autoservire, baruri, beach baruri) 250 lei/unitate
 1.  
Unităţi alimentare 250 lei/unitate
 1.  
5. Activităţi de agrement (inclusiv închirieri sezlonguri, umbrele) 150 lei/punct de lucru
 1.  
Activităţi de transport (inclusiv minicare) 100 lei/autovehicul
 1.  
Unităţi cu activităţi diverse (magazine nealimentare, agenţii de turism, patiserii, prestări servicii,agrement şi alte activităţi comerciale care nu se regăsesc la pc. 1 – 6) 100lei/punct de lucru

 

            Pentru agentii economici care desfasoara activitati dupa data de 15.07.2012, termenul de plata este la data eliberarii autorizatiei de functionare.

 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,

          Consilier Filimon Constantin                   SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                      Jr.Vlădescu Daniel                                      

                                                                                                                   

 

                                                                                              

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: